International Mathematical Modeling Challenge (IM2C) 2019

Van 12 maart en 19 april 2019 wordt voor de vijfde keer de Interna­tional Mathema­tical Mode­ling Challen­ge (IM2C) georga­niseerd. De IM2C is een wed­strijd waarin teams van maxi­maal vier leerlin­gen op vwo boven­bouwni­veau vijf dagen achter elkaar hun creatie­ve en wiskun­dige vaardig­heden losla­ten op een pro­bleem dat echt bestaat.

De IM2C is een interna­tionale wed­strijd die zich richt op uitblin­kers. Onder uitblin­kers ver­staan we goede wiskun­de B/D-leerlin­gen die een extra uitda­ging niet uit de weg gaan. De bedoe­ling is dat deze leerlin­gen in teams van maxi­maal vier leerlin­gen een wiskun­dige aanpak ontwik­kelen om het geboden pro­bleem op te lossen, com­pleet met onder­bouwing van de keuzes die zij hebben gemaakt. De werk­stukken worden beoor­deeld door een Neder­landse jury en de twee beste werk­stukken worden opge­stuurd naar Amerika voor beoorde­ling door een interna­tionale jury.

Geweldi­ge beleve­nis
In 2018 deden er 30 landen mee. De teamle­den en hun docen­ten/begelei­ders die in de afgelo­pen vier jaar aan deze wed­strijd deelna­men, zijn zonder uitzon­dering enthou­siast over wat de wed­strijd aan leerre­sultaat heeft opgele­verd. Volg deze link voor details over de Challen­ge en voor de regels voor deelna­me.

Heeft u interes­se om een team te laten meedoen? Of wilt u eerst wat meer informa­tie voor uzelf of uw leerlin­gen inwin­nen? Stuur mij dan een email en ik regel het voor u.

Henk van der Kooij (henkvan­der­kooij@gmail.com)


Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.