• Nog geen lid van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars?

  Meld je voor 15 december 2018 aan als nieuw VVWL-lid via dit formulier. Voor slechts € 25 ontvang je dan in 2019, vier nummers van het vaktijdschrift Wiskunde & Onderwijs. Bovendien geniet je van kortingen op evenementen die door de  VVWL worden georganiseerd.

  Noteer alvast in jouw agenda!

  Zaterdag 16 februari 2019 te Gent

  VVWL-jaarvergadering

Welkom op onze website

De Vlaamse Vereniging voor Wiskunde Leraars (VVWL) is een vereniging voor en door wiskundeleerkrachten, met als doel de wiskundige vorming van de leerlingen – zoals die bepaald wordt door de belangrijke plaats van de wiskunde in de huidige maatschappij – te bevorderen en te verdedigen, en dit op alle onderwijsniveaus.

In het bijzonder beogen wij:

 • de leraars te informeren over het eigentijds aanbrengen en verwerven van wiskundige vaardigheden;
 • de wiskundeleraars de gelegenheid te geven hun onderwijskundige vorming te verruimen;
 • informatie te brengen over vernieuwingen in binnen- en buitenland, zowel op onderwijskundig als op wiskundig gebied;
 • omstandigheden te creëren die het de wiskundeleraar mogelijk maken doeltreffend mee te werken aan de planning en de realisering van veranderingen in het onderwijs;
 • inspraak van het lerarenkorps bij het invoeren van nieuwe programma’s te bewerkstelligen;
 • participatie van leraars aan het onderwijsonderzoek te verhogen;
 • de contacten te bevorderen tussen de wiskundeleraars enerzijds en van de wiskunbdeleraars met andere geledingen van het onderwijsbestel anderzijds zoals daar zijn: de inspecteur, mensen van het onderwijsbeleid, leerkrachten van andere vakgroepen en studenten;
 • betrekkingen aan te knopen met Belgische en buitenlandse verenigingen en met internationale organisaties die analoge doelstellingen nastreven.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.